AUDIOBOOK: Ginekologia wieku rozwojowego
Rozdział 1 Pierwsza wizyta u ginekologa
- Ewa Filipp


Tabela 1. Zasady postępowania wobec pacjentek poradni ginekologii dziecięcej, uwzględniające przepisy polskiego prawa
Tabela 2.
Ocena wskaźnika masy ciała (BMI)
Tabela 3. Zaburzenia szybkości wzrastania dziecka, które powinny skłonić lekarza do podjęcia dalszego postępowania
Tabela 4. Występowanie drugorzędowych cech płciowych w okresie pokwitania


Rozdział 2 Fizjologia dojrzewania płciowego
- Ewa Filipp
Rycina 1. Schemat przedstawiający oś podwzgórze-przysadka-jajnik
Tabela 1. Stadia rozwojowe owłosienia płciowego według Tannera
Rycina 2. Schemat kolejności zdarzeń w okresie pokwitania (skala Tannera)
Rycina 3. Ocena rozwoju drugorzędowych cech płciowych według Tannera
Tabela 4. Wczesny okres przedpokwitaniowy
Tabela 5. Późny okres przedpokwitaniowy
Tabela 6. Bardzo wczesny okres pokwitaniowy
Tabela 7. Wczesny okres pokwitania
Tabela 8. Środkowy okres pokwitania
Tabela 9. Późny okres pokwitania
Tabela 10. Okres pełnej dojrzałości płciowej
Tabela 11. Kryteria dojrzałości dziewcząt według FIGIJ 1982


Rozdział 3 Zaburzenia dojrzewania płciowego u dziewczynek
- Adriana Pawłowska
Rycina 1. Przedwczesne dojrzewanie płciowe – algorytm postępowania
Rycina 2. Opóźnione dojrzewanie płciowe – algorytm postępowania


Rozdział 4 Zaburzenia różnicowania płci. Mechanizmy determinacji płci i różnicowania gonad
- Ewa Filipp
Tabela 1. Okresy rozwoju płci człowieka
Rycina 1. Rozwój narządów płciowych u płodu
Tabela 2. Różnicowanie narządów płciowych zewnętrznych
Rycina 2. Schemat przemiany i działania androgenów
Tabela 3. Zespoły niewrażliwości na androgeny
Rycina 3.
Spektrum fenotypów w zależności od stopnia niewrażliwości na działanie androgenów


Rozdział 6 Zaburzenia miesiączkowania
- Adriana Pawłowska
Rycina 1. Schemat postępowania w zaburzeniach miesiączkowania


Rozdział 7 Pierwotny i wtórny brak miesiączki
- Adriana Pawłowska
Rycina 1. Diagnostyka i postępowanie u chorych z pierwotnym brakiem miesiączki
Rycina 2. Diagnostyka i postępowanie u chorych z pierwotnym brakiem miesiączki
Rycina 3. Schemat diagnostyki wtórnego braku miesiączki


Rozdział 8 Krwawienia młodocianych
- Adriana Pawłowska
Tabela 1. Schemat podsumowujący postępowanie w krwawieniach młodocianych


Rozdział 9 Wady rozwojowe żeńskich narządów płciowych
- Tomasz Maciejewski
Rycina 1. Wady rozwojowe macicy i pochwy
Rycina 2. Wady rozwojowe macicy i pochwy
Rycina 3. Wady rozwojowe macicy i pochwy
Rycina 4. Wady rozwojowe macicy i pochwy
Rycina 5. Wady rozwojowe macicy i pochwy
Rycina 6. Wady rozwojowe macicy i pochwy


Rozdział 10 Zespoły androgenne
- Ewa Filipp
Tabela 1. Wydzielanie androgenów u kobiet
Tabela 2. Leczenie trądziku w zależności od jego przebiegu
Rycina 1. Ocena nasilenia hirsutyzmu według skali Ferrimana-Gallweya
Tabela 3. Ocena nasilenia hirsutyzmu według Ferrimana i Gallweya
Tabela 4. Kryteria diagnostyczne zespołu metabolicznego u nastolatków (spełnienie 3 spośród 5 kryteriów potwierdza rozpoznanie)
Tabela 5. Różnorodność przypadków wrodzonego przerostu nadnerczy i ich następstw