AUDIOBOOK: Laryngologia w przypadkach
Rozdział 1 Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym

Rycina 1. Prawidłowy obraz krtani w obrazie wideolaryngostroboskopowymRycina 2.
Prawidłowy obraz krtani w obrazie tomografii komputerowej w projekcji poprzeczneRycina 3.
Widoczne guzki głosowe w obrazie wideolaryngostroboskopowymRycina 4.
Widoczne zmiany przerostowe fałdów głosowych w obrazie wideolaryngostroboskopowymRycina 5.
Widoczny niedowład mięśni wewnętrznych krtani z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią w obrazie wideolaryngostroboskopowymRycina 6.
Widoczna dysfonia hiperfunkcjonalna w obrazie wideolaryngostroboskopowymRycina 7.
Widoczna dysfonia hipofunkcjonalna w obrazie wideolaryngostroboskopowym


Rozdział 2 Trudności diagnostyczne u chorego z guzem szyi rozpoznanym klinicznie jako przyzwojak nerwu błędnego 

Rycina 1. Widoczny guz w okolicy rozwidlenia tętnicy szyjnej lewej w obrazie TK szyi (projekcja czołowa). TK – tomografia komputerowaRycina 2.
Widoczny przyzwojak nerwu błędnego po stronie lewej w obrazie angio-TK naczyń szyjnych. Angio-TK – angiografia metodą tomografii komputerowejRozdział 3 Przypadek zaburzenia czynności ucha wewnętrznego u młodej kobiety w przebiegu guza kąta mostowo-móżdżkowego 

Rycina 1. Guz prawego kąta mostowo-móżdżkowego w obrazie MR głowy w projekcji czołowejRycina 2.
Guz prawego kąta mostowo-móżdżkowego w obrazie MR głowy w projekcji wieńcowejRozdział 4 Ciało obce w zatoce szczękowej rozpoznane klinicznie jako zapalenie grzybicze

Rycina 1. Tomografia komputerowa zatok przynosowych w projekcji czołowej z patologiczną masą wypełniającą zatokę szczękową lewą z uwapnieniem w jej części centralnejRyc. 2.
Tomografia komputerowa zatok przynosowych w projekcji strzałkowej z patologiczną masą wypełniającą zatokę szczękową lewą z uwapnieniem w jej części centralnejRozdział 5 Rzadki przypadek olbrzymiego samoistnego naczyniaka szyi 

Rycina 1. Widoczny guz szyi w obrazie tomografii komputerowej w płaszczyźnie czołowejRycina 2.
Widoczny naczyniak szyi w obrazie angio-TK szyi. Angio-TK – angiografia metodą tomografii komputerowejRozdział 6 Przypadek samoistnego obustronnego zarośnięcia przewodów słuchowych zewnętrznych

Rycina 1. Obraz zarośniętego przewodu słuchowego zewnętrznegoRycina 2.
Obraz ucha prawego w tomografii komputerowej
Rycina 3.
Obraz ucha lewego w tomografii komputerowejRozdział 7 Rzadki przypadek raka płaskonabłonkowego zatok klinowych

Rycina 1. Miękkotkankowa zmiana rozrostowa, zajmująca głównie zatoki klinowe, z naciekaniem nozdrzy tylnych w obrazie MR głowy


Rozdział 10 Przypadek samoistnego krwiaka tkanek miękkich szyi, przestrzeni przygardłowej i zagardłowej w przebiegu nieokreślonej skazy krwotocznej

Rycina 1. Krtań przemieszczona w lewo przez krwiak w obrazie tomografii komputerowej szyiRycina 2.
Krytyczne zwężenie na granicy gardła środkowego i dolnego w obrazie tomografii komputerowej szyi
Rycina 3.
Prawidłowy obraz tętnic w tomografii komputerowej twarzoczaszki i szyi (opcja 3D) w projekcji czołowejRozdział 11 Przypadek ciała obcego przewodu nosowego rozpoznanego klinicznie jako rynolit

Rycina 1. Tomografia komputerowa zatok przynosowych w projekcji czołowej z widocznym rynolitem w przewodzie nosowym dolnym po stronie lewej