Interwencje małoinwazyjne, ale czy zawsze przezskórne?

płk dr hab. n. med. prof. nadzw. Mirosław Dziekiewicz

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

Adres do korespondencji: płk dr hab. n. med., prof. nadzw. Mirosław Dziekiewicz

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, Wojskowy Instytut Medyczny

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa; e-mail: dziekiewicz@wp.pl

  • Zmniejszanie średnicy systemów dostawczych zachęca do wykonywania przezskórnego dużych operacji, przy czym o możliwościach przeprowadzenia określonej interwencji decyduje stan naczyń w miejscu planowanego dostępu
  • W miarę nabywania doświadczenia operatorzy radzą sobie z systemami zamykającymi, minimalizując konieczność chirurgicznego preparowania naczyń, istnieje jednak grupa chorych, u których należy od razu sięgnąć po chirurgiczny dostęp naczyniowy

Jesteśmy świadkami dużego postępu technologicznego, który na wielu poziomach pozwala wdrażać nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w większości dyscyplin medycznych. Gwałtowny rozwój technik wewnątrznaczyniowych sprawił, że gama interwencji małoinwazyjnych przeprowadzanych z tego dostępu stale się poszerza. Z punktu widzenia chorego i opieki nad pacjentem idealna byłaby sytuacja, gdyby można było wykonywać wszystkie operacje wewnątrznaczyniowe tylko przez nakłucie1,2. Stan taki dotąd jednak jest trudny do osiągnięcia. Obecnie siła radialna zakładanych zastawek aortalnych, stentgraftów czy stentów jest ściśle powiązana z ich średnicą. To oczywiście ogranicza możliwości upakowania tych elementów w systemach dostawczych. Dlatego niestety ich średnica może przekraczać 7 mm. Wymiar ten stanowi swoisty kompromis, pozwalając na interwencję u większości chorych. Wyjątek mogą stanowić pacjenci z bardzo nasilonymi zmianami miażdżycowymi w odcinku biodrowo-udowym, kobiety i dzieci oraz osoby z wąskimi tętnicami z natury. Dla nich ta średnica może okazać się również za duża3.

Obecnie stosowane systemy zamykające do naczyń pozwalają na opatrzenie otworów po zastawkach maksymalnie do 8,5-10 F. Jeżeli stosuje się je zgodnie z zaleceniami producentów, nie ma możliwości opatrzenia tętnic po nakłuciu systemami/zastawkami o większej średnicy. Stanowi to istotne ograniczenie, jeżeli myślimy o wykonaniu całej procedury przezskórnie4,5.

Kolejnymi niezwykle istotnymi czynnikami, na które należy zwrócić uwagę, decydując się na wykorzystanie systemów zamykających, są stopień zaawansowania i dystrybucja zmian miażdżycowych w miejscu nakłucia tętnicy i – w domyśle – wprowadzenia syste...

  • krwiaki
  • tętniaki rzekome
  • przetoki tętniczo-żylne
  • ostre bądź przewlekłe niedokrwienie kończyny.

Krwiaki

Do powstania krwiaka dochodzi zwykle jeszcze podczas zabiegu. Ściana tętnicy z bardzo nasilonymi zmianami miażdżycowymi nie zapewnia wystarczającej szczelności i nie przylega w dostatecznym stopniu do korpusu zastawki. To skutkuje systematycznym p...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Tętniaki rzekome

Przetoki tętniczo-żylne

Niedokrwienie kończyny

P

Podsumowanie

Podczas planowania operacji wewnątrznaczyniowych niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie do każdej z nich. Możliwości, jakie stwarza obecnie diagnostyka obrazowa, powinny być [...]

Do góry