4. Po otrzymaniu od naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia w sprawie nadania kasie numeru ewidencyjnego

Obowiązkiem lekarza jest naniesienie otrzymanego numeru ewidencyjnego kasy w książce kasy oraz w sposób trwały na jej obudowę, np. za pomocą niezmywalnego markera, cyfr samoprzylepnych itp. Numer ewidencyjny kasy zarówno dla kasy, jak i dla książki kasy jest identyczny i nie może być przypisany innym urządzeniom.

Rozliczenie zakupu kasy

Po przejściu wyżej opisanej procedury lekarz, który nabył kasę, może się zwrócić do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o zwrot przysługującej mu z tego tytułu ulgi (szczegółowe zasady korzystania z ulgi określa rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących – j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 163). Ulga ta jest limitowana. Odliczona (przez podatników podlegających VAT) lub zwrócona (podatnikom zwolnionym z VAT) w ramach tej ulgi może być kwota wydana na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku VAT), nie więcej jednak niż 700 zł.

W przeważającej większości praktyki lekarskie świadczą usługi zwolnione z VAT, dlatego lekarze nie mogą odliczać tego podatku od swoich zakupów. Nie odliczą więc go także od ceny kasy fiskalnej.

Przykład pierwszy

Lekarz świadczący usługi medyczne zwolnione z VAT rozpocznie ich ewidencjonowanie od 1 marca 2015 roku. Załóżmy, że nabędzie w tym celu kasę rejestrującą za 700 zł netto (861 zł brutto). Kwota ulgi na zakup kas wyniesie 630 zł (700 zł x 90 proc.). Pozostałej kwoty, tj. 70 zł ceny netto oraz 161 zł VAT, nie może odliczyć.

Przykład drugi

Jeżeli jednak lekarz jest podatnikiem VAT, bo usługi, które świadczy, nie są z niego zwolnione, są to np. wyłącznie świadczenia medycyny estetycznej, rozliczenie wygląda inaczej. Oto przykład: lekarz chirurg z dniem 1 marca 2015 roku rozpoczyna ewidencjonowanie na kasie rejestrującej. Zamierza kupić kasę rejestrującą za kwotę 500 zł netto (615 zł brutto). W tej sytuacji kwota ulgi na zakup kasy wyniesie 450 zł (500 zł x 90 proc.). Z ceny netto nie zostanie odliczone zatem 50 zł. Ponadto lekarz będzie mógł odliczyć od podatku należnego kwotę 115 zł VAT w deklaracji VAT-7, w której co miesiąc rozlicza się z tego podatku.

Otrzymanie kwoty ulgi

Lekarzom niebędącym podatnikami podatku VAT kwota ulgi na zakup kasy jest zwracana na rachunek bankowy. Aby się o nią ubiegać, należy przejść opisaną wyżej procedurę oraz wystąpić z wnioskiem o zwrot do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek winien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dane podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy,
  • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności,
  • informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.

Zwrot przysługującej kwoty ulgi na zakup kasy lub kas lekarz powinien otrzymać w terminie 25 dni od daty złożenia wniosku.

Konieczność zwrotu ulgi

Trzeba też pamiętać, że podatnicy, którzy skorzystali z ulgi na zakup kas, muszą ją zwrócić na rachunek właściwego urzędu skarbowego, jeśli w ciągu trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania np.:

  • zaprzestaną używania kas,
  • nie dokonają terminowego zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego,
  • zaprzestaną działalności, nastąpi otwarcie jej likwidacji lub ogłoszona upadłość.