W uzasadnieniu wyroku nie zgodził się, że „szpital uzdrowiskowy to tylko jedna z nazw zakładu lecznictwa uzdrowiskowego”, a takim samym zakładem jest na przykład sanatorium uzdrowiskowe, w konsekwencji czego sytuacja osób przebywających w szpitalu uzdrowiskowym niczym nie różni się od sytuacji osób korzystających z sanatorium uzdrowiskowego. W ocenie NSA pogląd taki nie uwzględnia art. 8 i 9 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, określających standardy opieki medycznej obowiązujące w każdym z wymienionych typów zakładów.


Sygn. akt II FSK 1216/10

21 października – koszt polisy nie w kosztach firmy

WSA w Gdańsku orzekł, że koszt składki ubezpieczeniowej z polisy zawartej przez lekarza na wypadek niezdolności do pracy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku nie może zostać zaliczony do kosztów prowadzenia jego firmy. W wyroku oddalono skargę lekarza na treść indywidualnej interpretacji ministra finansów. Lekarz ów prowadzi indywidualną specjalistyczną praktykę. Ma podpisane umowy ze szpitalami. Zawierają one m.in. klauzule kar umownych w związku z niewykonywaniem świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem. Czy składka z tytułu takiego ubezpieczenia, której ideą jest gwarancja podtrzymania dochodu, stanowi wydatek poniesiony w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów?

Zdaniem lekarza tak. Minister finansów w wydanej interpretacji indywidualnej z 19 maja 2015 roku uznał jego stanowisko za nieprawidłowe. Sąd zgodził się z nim. Uznał za trafną argumentację, że celem poniesienia kosztów ubezpieczenia lekarza było niepogorszenie jego sytuacji materialnej i utrzymanie poziomu życia sprzed choroby czy też wypadku. Wydatki z tego tytułu należy zatem zaliczyć do wydatków o charakterze osobistym.

Sygn. akt I SA/Gd 1178/15

10 listopada – nie stracił prawa do podatku liniowego

Świadczenie usług na rzecz pracodawcy, które nie są tożsame z wykonywanymi na podstawie umowy o pracę, nie pozbawia prawa do liniowego PIT. Potwierdził to NSA, rozpatrując kasację dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi od wyroku WSA przyznającego rację zatrudnionemu w szpitalu ordynatorowi, który zawarł ze swoim pracodawcą umowę cywilnoprawną o świadczenie usług medycznych. Zasadniczym argumentem dyrektora izby było to, że wykonywane przez niego czynności na stanowisku ordynatora oddziału oraz te, które wykonuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, mają na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia pacjentów. Inaczej rzecz ocenił sąd, wskazując, że uznanie stanowiska dyrektora za prawidłowe prowadziłoby do przyjęcia, że każdy lekarz, o ile wykonuje jakiekolwiek czynności z zakresu ochrony zdrowia na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy, bez względu na miejsce ich wykonywania i zajmowane stanowisko, byłby pozbawiony możliwości skorzystania z opodatkowania swoich dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sygn. akt II FSK 1915/13