W obiektywie nauki

Miaż­dży­ca. Ko­lo­ro­wa­ny ob­raz ska­nin­go­wej mi­kro­sko­pii elek­tro­no­wej po­dłuż­ne­go prze­kro­ju przez zmie­nio­ną miaż­dży­co­wo tęt­ni­cę wień­co­wą. Ścia­ny na­czy­nia za­zna­czo­no ko­lo­rem brą­zo­wym, a je­go świa­tło nie­bie­skim. We­wnątrz tęt­ni­cy utwo­rzy­ły się blasz­ki miaż­dży­co­we (ko­lor żół­to­po­ma­rań­czo­wy), któ­re blo­ku­ją ok. 60% po­wierzch­ni prze­kro­ju na­czy­nia. Wi­docz­ne są tak­że włók­na fi­bry­ny (zie­lo­ne), świad­czą­ce o to­czą­cym się pro­ce­sie za­krze­po­wym.

Medium spl m172 282 opt
Do góry