Nowości w praktyce

Czy będziemy stosować statyny u osób z niskim stężeniem LDL-C? Wyniki badania JUPITER

dr n. med. Sła­wo­mir Ka­ta­rzyń­ski

Opis ba­da­nia

Do ba­da­nia włą­czo­no 17 802 zdro­we oso­by z pra­wi­dło­wym stę­że­niem cho­le­ste­ro­lu LDL (LDL­-C <130 mg/dl) i pod­wyż­szo­nym stę­że­niem biał­ka C­-re­ak­tyw­ne­go ozna­cza­ne­go me­to­dą wy­so­kiej czu­ło­ści (hs­-CRP ≥2 mg/dl). Lo­so­wo przy­dzie­lo­no je do jed­nej z dwóch grup: w pierw­szej sto­so­wa­no ro­su­wa­sta­ty­nę w daw­ce 20 mg/24 h, w dru­giej po­da­wa­no pla­ce­bo. Choć we­dług pro­jek­tu ba­da­nie mia­ło być pro­wa­dzo­ne przez 4 la­ta, prze­rwa­no je wcze­śniej (me­dia­na 1,9 ro­ku) ze wzglę­du na od­no­to­wa­ne zna­czą­ce róż­ni­ce cał­ko­wi­tej śmiertelności.

Small 5029

Ta­be­la: Wy­ni­ki ba­da­nia JU­PI­TER

W gru­pie le­czo­nych ro­su­wa­sta­ty­ną stę­że­nie LDL­-C zmniej­szy­ło się o po­ło­wę, z 108 mg/dl do 55 mg/dl po 12 mie­sią­cach, na­to­miast stę­że­nie hs­-CRP o 37%, z 4,2 mg/l do 2,2 mg/l. Do­dat­ko­wo uzy­ska­no 17% re­duk­cję stę­że­nia tri­gli­ce­ry­dów. W okre­sie wy­no­szą­cej śred­nio 1,9 ro­ku ob­ser­wa­cji prze­ło­ży­ło się to na 44% re­duk­cję ry­zy­ka względ­ne­go w za­kre­sie pierw­szo­rzę­do­we­go zło­żo­ne­go pa­ra­me­tru oce­ny koń­co­wej oraz m.in. na 65% re­duk­cję ry­zy­ka za­wa­łu ser­ca bez skut­ku śmier­tel­ne­go, 48% ry­zy­ka uda­ru mó­zgu i zmniej­sze­nie o 20% cał­ko­wi­tej śmiertelności (ta­be­la).

Wnio­ski

Wy­ni­ki ba­da­nia JU­PI­TER do­wo­dzą, że u osób z pod­wyż­szo­nym stę­że­niem hs­-CRP i jed­no­cze­śnie pra­wi­dło­wym we­dług obo­wią­zu­ją­cych norm stę­że­niem cho­le­ste­ro­lu LDL sto­so­wa­nie ro­su­wa­sta­ty­ny przy­no­si istot­ne ko­rzy­ści kli­nicz­ne, w tym zmniej­sza cał­ko­wi­tą śmiertelność.

Do góry