Zapraszam do lektury artykułu POSZUKIWANIE IGŁY W STOGU SIANA


Medium 1900

Me­dy­cy­na zo­rien­to­wa­na na pa­cjen­ta (pa­tient­-orien­ted me­di­ci­ne) to ta­ki spo­sób po­stę­po­wa­nia le­kar­skie­go, któ­ry uwzględ­nia ocze­ki­wa­nia cho­re­go, je­go pre­fe­ren­cje i sys­tem war­to­ści. Le­karz oma­wia z pa­cjen­tem ce­le po­szcze­gól­nych dzia­łań i na pod­sta­wie ak­tu­al­nych wy­ni­ków wia­ry­god­nych ba­dań przed­sta­wia spo­dzie­wa­ne ko­rzy­ści i moż­li­we za­gro­że­nia oraz opcje al­ter­na­tyw­ne. Pod­sta­wo­wy­mi za­ło­że­nia­mi te­go po­dej­ścia są pod­mio­to­wość pa­cjen­ta, je­go świa­do­my współ­udział w po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji i in­dy­wi­du­ali­za­cja pro­ce­su dia­gno­stycz­no­-te­ra­peu­tycz­ne­go.

Ce­lem me­dy­cy­ny zo­rien­to­wa­nej na pa­cjen­ta jest po­pra­wa wy­ni­ków le­cze­nia oraz zwięk­sza­nie sa­tys­fak­cji pa­cjen­ta i le­ka­rza dzię­ki lep­szej współ­pra­cy oraz kształ­to­wa­niu re­la­cji part­ner­skich.

Ta jak­że waż­na te­ma­ty­ka jest sta­le obec­na na na­szych ła­mach. Zwią­za­ne z nią ar­ty­ku­ły ozna­czamy spe­cjal­nym lo­go.


Redakcja

Do góry