Ro­bert E. Rat­ner otrzy­mał fun­du­sze na pro­wa­dze­nie ba­dań od Astra­-Ze­ne­ca Phar­ma­ceu­ti­cals, Bay­hill The­ra­peu­tics, Bo­eh­rin­ger In­gel­he­im, Gla­xo­Smi­th­Kli­ne Phar­ma­ceu­ti­cals, Merck Phar­ma­ceu­ti­cals, No­vo­Nor­disk Phar­ma­ceu­ti­cals, Pfi­zer Phar­ma­ceu­ti­cals, Ta­ke­da Phar­ma­ceu­ti­cals, NA, i Ve­ra­li­ght. Jest człon­kiem ra­dy do­rad­czej Amy­lin Phar­ma­ceu­ti­cals, Astra­Ze­ne­ca Phar­ma­ceu­ti­cals, Eli Lil­ly Phar­ma­ceu­ti­cals, Gla­xo­Smi­th­Kli­ne Phar­ma­ceu­ti­cals, Li­fe­scan, Inc., No­vo­Nor­disk Phar­ma­ceu­ti­cals, Ro­che Phar­ma­ceu­ti­cals, Sa­no­fi­-Aven­tis Phar­ma­ceu­ti­cals, Sir­tris, Ta­ke­da Phar­ma­ceu­ti­cals i Te­thys

Bio­scien­ce. Ma udzia­ły w Merck, John­son & John­son i Ab­bott. Nie zgło­szo­no żad­nych in­nych po­ten­cjal­nych kon­flik­tów in­te­re­sów zwią­za­nych z ni­niej­szym ar­ty­ku­łem.

Do góry