D. Wła­ści­we po­stę­po­wa­nie po­le­ga na zwięk­sza­niu ob­ję­to­ści oso­cza przez sto­so­wa­nie wle­wu 0,9% NaCl

E. Na­le­ży uni­kać sto­so­wa­nia diu­re­ty­ków i azo­ta­nów, któ­re re­du­ku­ją ob­cią­że­nie wstęp­ne i po­tę­gu­ją hi­po­ten­sję


Wy­bierz ze­staw pra­wi­dło­wych od­po­wie­dzi:

1. ABD, 2. BDE, 3. ACD, 4. ABC­DE, 5. BCDE


Za­wał pra­wej ko­mo­ry naj­czę­ściej to­wa­rzy­szy za­wa­ło­wi ścia­ny dol­nej le­wej ko­mo­ry. Ob­ja­wia się hi­po­to­nią i po­sze­rze­niem żył szyj­nych przy nie­obec­no­ści cech za­sto­ju w krą­że­niu płuc­nym. W EKG zwy­kle stwier­dza się unie­sie­nie od­cin­ka ST w pra­wo­ko­mo­ro­wych od­pro­wa­dze­niach przed­ser­co­wych. W ba­da­niu echo­kar­dio­gra­ficz­nym moż­na zo­bra­zo­wać po­sze­rzo­ną i hi­po­ki­ne­tycz­ną lub aki­ne­tycz­ną pra­wą ko­mo­rę. W te­ra­pii sto­su­je się pły­ny w ce­lu zwięk­sze­nia ob­cią­że­nia wstęp­ne­go, a w ra­zie ich nie­sku­tecz­no­ści le­ki ino­tro­po­we. Na­le­ży uni­kać po­da­wa­nia azo­ta­nów, diu­re­ty­ków i in­hi­bi­to­rów kon­wer­ta­zy an­gio­ten­sy­ny, po­nie­waż mo­gą na­si­lać hi­po­ten­sję. Czę­stym po­wi­kła­niem za­wa­łu pra­wej ko­mo­ry jest mi­go­ta­nie przed­sion­ków. In­ne moż­li­we po­wi­kła­nia to: wstrząs kar­dio­gen­ny, czę­sto­skurcz ko­mo­ro­wy lub mi­go­ta­nie ko­mór, za­awan­so­wa­ny blok przed­sion­ko­wo­-ko­mo­ro­wy, nie­do­my­kal­ność za­staw­ki trój­dziel­nej, za­pa­le­nie osier­dzia, prze­ciek pra­wo­-le­wy przez droż­ny otwór owal­ny i skrze­pli­na w pra­wej ko­mo­rze.


Kon­sul­ta­cja: prof. dr hab. med. Ar­tur Mam­carz

8. Któ­ra z po­niż­szych me­tod dia­gno­stycz­nych po­zwa­la w naj­lep­szy spo­sób oce­nić roz­le­głość mar­twi­cy trzust­ki w prze­bie­gu jej ostre­go za­pa­le­nia?

1. USG ja­my brzusz­nej

2. En­do­so­no­gra­fia (EUS)

3. En­do­sko­po­wa cho­lan­gio­pan­kre­ato­gra­fia wstecz­na (ECPW)

4. To­mo­gra­fia kom­pu­te­ro­wa ja­my brzusz­nej z po­da­niem środ­ka cie­niu­ją­ce­go

5. Cho­lan­gio­pan­kre­ato­gra­fia re­zo­nan­su ma­gne­tycz­ne­go (MRCP)


Ul­tra­so­no­gra­fia ja­my brzusz­nej jest wstęp­nym nie­in­wa­zyj­nym ba­da­niem u pa­cjen­tów z po­dej­rze­niem ostre­go za­pa­le­nia trzust­ki. Ga­zy w świe­tle je­li­ta mo­gą jed­nak utrud­niać uwi­docz­nie­nie trzust­ki na­wet u 40% cho­rych, co spra­wia, że USG jest ba­da­niem o ma­łej war­to­ści w wy­kry­wa­niu mar­twi­cy trzust­ki. EUS wy­ko­nu­je się u osób z idio­pa­tycz­nym na­wra­ca­ją­cym ostrym za­pa­le­niem trzust­ki lub by zi­den­ty­fi­ko­wać pa­cjen­tów, któ­rzy od­nio­są szcze­gól­ną ko­rzyść z le­cze­nia en­do­sko­po­we­go. ECPW ze sfink­te­ro­to­mią jest me­to­dą te­ra­peu­tycz­ną w ostrym za­pa­le­niu trzust­ki spo­wo­do­wa­nym ka­mi­cą żół­cio­wą i nie od­gry­wa ro­li w dia­gno­sty­ce mar­twi­cy trzust­ki. MRCP cha­rak­te­ry­zu­je się po­nad 90% czu­ło­ścią w wy­kry­wa­niu ka­mie­ni w dro­gach żół­cio­wych i mo­że być wy­ko­na­na w wąt­pli­wych przy­pad­kach. Dy­na­micz­na to­mo­gra­fia kom­pu­te­ro­wa z po­da­niem środ­ka kon­tra­sto­we­go w naj­lep­szy spo­sób po­zwa­la oce­nić roz­le­głość mar­twi­cy trzust­ki i jest przy­dat­na w pro­gno­zo­wa­niu cięż­ko­ści prze­bie­gu cho­ro­by oraz śmier­tel­no­ści. Na­le­ży pa­mię­tać, że u więk­szo­ści cho­rych mar­twi­ca trzust­ki roz­wi­ja się w cią­gu 72 h, dla­te­go ba­da­nie wy­ko­na­ne wcze­śniej mo­że nie do­star­czyć wia­ry­god­nych in­for­ma­cji od­no­śnie na­si­le­nia zmian mar­twi­czych.


Kon­sul­ta­cja: prof. dr hab. med. Ja­ro­sław Re­gu­ła

9. Do czyn­ni­ków ry­zy­ka za­ka­że­nia Pseu­do­mo­nas aeru­gi­no­sa u cho­rych z za­ostrze­nia­mi prze­wle­kłej ob­tu­ra­cyj­nej cho­ro­by płuc za­li­cza­my:

1. Cięż­ki prze­bieg za­ostrze­nia

2. Wy­ho­do­wa­nie Pseu­do­mo­nas aeru­gi­no­sa pod­czas po­przed­nie­go za­ostrze­nia

3. Nie­daw­ną ho­spi­ta­li­za­cję

4. Stwier­dze­nie ko­lo­ni­za­cji tym drob­no­ustro­jem w sta­bil­nym okre­sie cho­ro­by

5. Wszyst­kie od­po­wie­dzi są po­praw­ne