Pulmonologia

Leczenie stabilnej POChP za pomocą LAMA/LABA według wytycznych GOLD 2019

prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, ul. Curie-Skłodowskiej 66, 50-367 Wrocław. E-mail: bernard.panaszek@umed.wroc.pl, tel. 71 784 25 21, faks 71 784 25 29

W najnowszym raporcie Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) dzieli się na cztery kategorie – A, B, C i D – na podstawie oceny stanu klinicznego. W leczeniu stabilnej postaci POChP główną rolę odgrywają długo działające preparaty przeciwcholinergiczne (LAMA) i długo działające wziewne leki β2-adrenergiczne (LABA), których stosowanie pozwala na redukcję objawów i zapobieganie zaostrzeniom.

Klasyfikacja choroby

Ostatnio opublikowany raport GOLD1 definiuje chorobę na podstawie cech klinicznych charakterystycznych dla przewlekłej choroby płuc. Należy do nich trwałe ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe związane ze zmianami strukturalnymi oskrzeli i tkanki płucnej, do których dochodzi pod wpływem toksycznych pyłów i/lub gazów. Definicja akcentuje objawy choroby, tj.: duszność, przewlekły kaszel, odksztuszanie wydzieliny. Ich występowanie stanowi podstawowe wskazanie do wykonania badania spirometrycznego, które z kolei powinno potwierdzić rozpoznanie (ryc. 1). Pod względem klinicznym przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest schorzeniem, któremu można zapobiegać i je leczyć. Należy podkreślić, że w POChP obserwuje się większą skłonność do występowania innych chorób przewlekłych, szczególnie układu sercowo-naczyniowego (miażdżyca tętnic, nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, udar mózgu), układu ruchu (osteoporoza, zanik i osłabienie mięśni), zmian metabolicznych (cukrzyca, dyslipidemia), psychicznych (depresja) oraz nowotworów.2,3

Klasyfikacja choroby w ostatnich latach systematycznie się zmienia, a w raporcie GOLD z 2018 r. w aktualizacji z 2019 r.1 przedstawiono kolejną modyfikację oceny klinicznej pacjentów według kategorii A, B, C i D, wyłączając wynik badania nasilonej pierwszosekundowej objętości wydechowej (FEV1 – forced expiratory volume in one second) z kategoryzacji POChP (ryc. 1). Obecnie kategoryzacja pacjentów z POChP oparta na globalnej ocenie stanu klinicznego przedstawia się następująco:

  • grupa A charakteryzuje się małym ryzykiem zaostrzeń (≤1/rok) niewymagających hospitalizacji i mniejszą liczbą objawów (w skali oceny duszności modified Medical Research Council [mMRC] ≤1 pkt, w kwestionariuszu oceny samopoczucia pacjenta COPD Assessment Test [CAT] <10 pkt)
  • grupa B charakteryzuje się małym ryzykiem zaostrzeń (≤1/rok) niewymagających hospitalizacji i większą liczbą objawów niż w grupie A (większa duszność w mMRC [≥2 pkt] lub większa liczba punktów w teście CAT [≥10 pkt])
  • grupa C charakteryzuje się dużym ryzykiem zaostrzeń (≥2/rok), w tym jednym wymagającym hospitalizacji, i mniejszą liczbą objawów (mMRC ≤1 pkt, CAT <10 pkt)
  • grupa D charakteryzuje się dużym ryzykiem zaostrzeń (≥2/rok), w tym jednym wymagającym hospitalizacji, i większą liczbą objawów niż grupa C (większa duszność w mMRC [≥2 pkt] lub więcej punktów w teście [CAT ≥10 pkt]).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Farmakoterapia POChP

Farmakoterapia powinna zapewnić zmniejszenie objawów choroby oraz poprawę ogólnego stanu zdrowia przekładającą się na zwiększenie tolerancji wysiłku, lepszą jakość życia oraz [...]

Zalety terapii podwójnej rozkurczowej – komplementarnej

Wziewne leki rozkurczowe w stabilnej postaci POChP mogą być stosowane w:

Zasadnicze znaczenie terapii podwójnej LAMA/LABA w planowaniu leczenia początkowego stabilnej POChP

Wiadomo, że LAMA/LABA wykazują większą skuteczność niż SABA/SAMA w leczeniu farmakologicznym stabilnej POChP i powinny być preferowane w terapii początkowej (wstępnej) w stabilnym okresie schorzenia.15 [...]

Znaczenie terapii podwójnej złożonej LAMA/LABA u pacjentów z wielochorobowością

Wielochorobowość związana ze współwystępowaniem wielu schorzeń przewlekłych w POChP wymaga uwzględnienia wszystkich stosowanych leków i dopasowania terapii POChP do leczenia innej choroby przewlekłej. [...]

Podsumowanie

LAMA/LABA przypisuje się podstawowe znaczenie w leczeniu stabilnej POChP ukierunkowanym na zmniejszenie objawów i zapobieganie zaostrzeniom. To szczególne miejsce w terapii choroby wynika z ich [...]
Do góry