Wytyczne w praktyce

Przewlekła niewydolność serca u dorosłych – diagnostyka i leczenie

dr n. med. Alicja Nowak1

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj1,2

1Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
2I Klinika i Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj, I Klinika i Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

  • Przewlekła niewydolność serca w wytycznych ESC i NICE – podobieństwa i różnice
  • Rola oznaczeń stężenia BNP i NT-proBNP w diagnostyce
  • Podstawowy cel farmakoterapii u pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory to hamowanie nadmiernej aktywności układu neurohormonalnego

Problem powszechnego występowania przewlekłej niewydolności serca (CHF – chronic heart failure) jest dostrzegany przez klinicystów i naukowców na całym świecie, co znajduje swój wyraz w ciągle uaktualnianych wytycznych poszczególnych towarzystw kardiologicznych, np. European Society of Cardiology (ESC) czy American Heart Association (AHA). Wytyczne te, co należy podkreślić, są często spójne w odniesieniu do głównych standardów postępowania, ponieważ wszystkie opierają się na zasadach medycyny opartej na faktach (EBM – evidence based medicine), a więc na udokumentowanych badaniach naukowych. Przy okazji niedawno opublikowanych przez National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) angielskich wytycznych postępowania z dorosłymi pacjentami z niewydolnością serca1 warto jeszcze raz zwrócić uwagę lekarzy praktyków na ten istotny problem kliniczny oraz przypomnieć podstawowe zagadnienia związane z rozpoznawaniem oraz leczeniem pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących na terenie Polski i Europy, a zalecanych przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, wytycznych ESC z 2016 r.

Definicja

Niewydolność serca jest zespołem objawów podmiotowych i/lub przedmiotowych (tab. 1), do których prowadzą nieprawidłowości struktury i/lub czynności serca2,3. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi ESC z 2016 r.2 niewydolność serca dzielimy na trzy typy:

  • z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (HFrEF – heart failure with reduced ejection fraction)
  • z pośrednią frakcją wyrzutową lewej komory (HFmrEF – heart failure with midrange ejection fraction)
  • z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory (HFpEF – heart failure with preserved ejection fraction) (tab. 2).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

Zarówno w wytycznych europejskich, jak i angielskich szczególny nacisk położono na prawidłowe rozpoznanie niewydolności serca oparte na uważnym, starannym badaniu podmiotowym, przedmiotowym oraz [...]

Leczenie

Niedawno wydane wytyczne NICE oraz wytyczne ESC z 2016 r. rekomendują zastosowanie takich samych grup leków w terapii pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej [...]

Komentarz

Niewydolność serca dotyczy ok. 2% dorosłej populacji w krajach rozwiniętych, a jej występowanie rośnie wraz z wiekiem, osiągając nawet 10% wśród osób >70 r.ż.2 [...]