Acyklowir powinno się podawać w powolnym wlewie kroplowym w dawce 10 mg/kg co 8 godzin przez 14-21 dni. W postaciach o łagodnym przebiegu może być stosowany doustnie. Nie wiadomo jak długo wirus utrzymuje się w PMR po rozpoczęciu terapii, dlatego zaleca się ponownie wykonanie badania PCR i wydłużenie terapii o kolejne 1-2 tygodnie, jeśli wynik jest dodatni. Upatruje się potencjalnych korzyści w wydłużeniu terapii doustnej w zmniejszaniu ryzyka powikłań neurologicznych i ryzyka nawrotów. W leczeniu objawowym stosuje się leki przeciwgorączkowe, a w przypadku drgawek – leki przeciwpadaczkowe (których podawanie kontynuuje się w przypadku padaczki po zapaleniu mózgu – postencephalitic epilepsy). Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe redukuje się podawaniem leków diuretycznych, np. mannitolu. Pojawiają się doniesienia o stosowaniu hipotermii terapeutycznej, zmniejszającej hipermetabolizm w miejscu zapalenia, a nawet kraniotomii dekompresyjnej w przypadku trudnego do opanowania nadciśnienia śródczaszkowego. Stosowanie steroidów jako terapii wspierającej jest kontrowersyjne. Uzasadnieniem ich stosowania jest działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe, natomiast wpływ na zmniejszenie skutków i powikłań nie jest znany. Jeśli HSE przebiega z ciężkim naczyniowym obrzękiem mózgu widocznym w badaniach neuroobrazowych z przesunięciem linii środkowej (efektem masy), duże dawki steroidów odgrywają korzystną rolę, mimo że brakuje potwierdzających ich skuteczność randomizowanych badań.

Podsumowanie

• Podejrzenie HSE powinno być postawione u każdego chorego z gorączką i zaburzeniami świadomości, zmianą zachowania i (lub) objawami ogniskowymi, w tym drgawkami.

• Jeśli HSE jest rozważane, u każdego pacjenta należy włączyć acyklowir.

• Badanie PMR na obecność DNA wirusa HSV jest standardem diagnostycznym w rozpoznaniu HSE u dorosłych i noworodków.

• W warunkach dość ograniczonej dostępności badań genetycznych i długiego okresu oczekiwania na wynik badania serologicznego badanie MR ze znaczną pewnością może potwierdzić wczesne podejrzenie opryszczkowego zapalenia mózgu podjęte na podstawie objawów klinicznych.

• Zastosowanie kortykosteroidów powoduje doraźną korzyść w okresie ostrym, jednak wpływ na zejście choroby jest nieznany.

• Przeżycie chorych z HSE poprawiło się bardzo, jednak jakość życia jest niesatysfakcjonująca. U większości chorych stwierdza się przetrwałe objawy neurologiczne. Zaburzenia funkcji poznawczych pozostają głównym problemem mimo wczesnej diagnozy i szybkiego zdrowienia.

Do góry