Dostęp Otwarty

Śródoperacyjne rozpoznanie chłoniaka złośliwego wskazuje na konieczność ograniczenia zabiegu jedynie do biopsji oraz dalsze leczenie zachowawcze (chemio- lub radioterapia). Podstawowym lekiem stosowanym w schematach cytostatycznych jest metotreksat podawany do płynu mózgowo-rdzeniowego drogą nakłucia lędźwiowego.20

Do najlepiej rokujących należą guzy wysokozróżnicowane. Wyniki leczenia operacyjnego glejaków śródrdzeniowych są zachęcające wobec niskiej śmiertelności, akceptowalnego pogorszenia stanu neurologicznego oraz małego prawdopodobieństwa odrostu guza.2,12,21 Radioterapia stosowana jest u chorych z guzami niskozróżnicowanymi, a u pozostałych pacjentów w sytuacji szybkiej i gwałtownej wznowy po reoperacji.21 Leczenie cytostatyczne zarezerwowane jest tylko dla wybranych przypadków i dotyczy głównie dzieci. Jego rola budzi nadal kontrowersje i wymaga dalszych badań klinicznych.19,22