Nowości w praktyce

Promocja zdrowia i prewencja chorób układu krążenia u dzieci

lek. Katarzyna Sobczak-Budlewska
dr n. med. Krzysztof W. Michalak
prof. dr hab. n. med. Jadwiga A. Moll

Klinika Kardiologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Adres do korespondencji: dr n. med. Krzysztof W. Michalak, Klinika Kardiologii ICZMP, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź; e-mail: krzysztof.michalak@iczmp.edu.pl

Omówienie wniosków i wytycznych opartych na raporcie specjalnym American Heart Association (AHA) „Defining and Setting National Goals for Cardiovascular Health Promotion and Disease Reduction: The American Heart Association’s Strategic Impact Goal Through 2020 and Beyond”, opublikowanym w 2010 roku, oraz na dokumencie „Cardiovascular Health Promotion in Children: Challenges and Opportunities for 2020 and Beyond”, opublikowanym w 2016 roku.


Wprowadzenie

Prewencję chorób sercowo-naczyniowych definiujemy jako skoordynowany zbiór działań na poziomie populacyjnym lub ukierunkowanych na jednostkę, których celem jest eliminacja bądź minimalizowanie wpływu chorób sercowo-naczyniowych (CVD – cardiovascular diseases) i związanej z nimi niepełnosprawności.1

Choroby układu sercowo-naczyniowego mają wieloczynnikową etiologię, rozwijają się powoli przez całe życie i zwykle późno dają pierwsze objawy. Mimo poprawy wyników leczenia nadal pozostają one główną przyczyną chorobowości i śmiertelności. Przyczyniają się też istotnie do niezdolności do pracy oraz narastania kosztów opieki zdrowotnej. Ocenia się, że w nadchodzących dekadach liczba lat życia skorygowanych o zmianę jego jakości (DALY), które zostają utracone z powodu CVD, zwiększy się na świecie z 85 mln (dane z 1990 r.) do około 150 mln w 2020 r.2 Większość przypadków CVD wiąże się ściśle ze stylem życia oraz modyfikowalnymi czynnikami fizjologicznymi i biochemicznymi. Prewencję należy wdrażać na poziomie populacji ogólnej, promując zdrowy styl życia, i na poziomie jednostki przez eliminację lub ograniczanie do minimum czynników ryzyka. Szacuje się, że wyeliminowanie czynników ryzyka związanych ze stylem życia pozwoliłoby zapobiec około 80% przypadków chorób sercowo-naczyniowych.3 Ponieważ w ostatnich dziesięcioleciach istotna zmiana trybu życia spowodowała wzrost czynników ryzyka chorób układu krążenia u dzieci, ich niekorzystne następstwa pojawiają się już u młodych dorosłych. Prewencja pierwotna, pozwalająca wyeliminować niekorzystny wpływ czynników ryzyka, zanim spowodują one wtórne zmiany w układzie krążenia, jest więc najskuteczniejszą i najefektywniejszą metodą zapobiegania występowaniu chorób układu krążenia u dorosłych.

W artykule przedstawiono wnioski i wytyczne oparte na raporcie specjalnym American Heart Association (AHA) „Defining and Setting National Goals for Cardiovascular Health Promotion and Disease Reduction: The American Heart Association’s Strategic I...

W dokumentach tych podkreślono, że choć choroby układu krążenia dotyczą głównie osób dorosłych, to ich czynniki ryzyka rozwijają się już u dzieci. Ich nasilenie w wieku rozwojowym związane jest głównie z nieprawidłowym stylem życia, niskim poziome...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wytyczne dotyczące prewencji chorób układu krążenia u dzieci

Idealny wzorzec zdrowia układu krążenia składa się według AHA z pozytywnych wzorów zachowań prozdrowotnych i prawidłowych wartości wskaźników oceny stanu zdrowia [...]

Podsumowanie

Wiele spośród czynników ryzyka chorób układu krążenia rozwija się już w populacji dziecięcej. Są one związane głównie ze stylem życia, czyli [...]