Prawo medyczne Podręcznik dla lekarzy i studentów wydziałów lekarskich | Outlet

Prawo medyczne Podręcznik dla lekarzy i studentów wydziałów lekarskich | Outlet

Cena: 80,00 zł

Nakład wyczerpany

OUTLET - 80% taniej!

dr n. praw. Radosław Tymiński

Oprawa: miękka
Objętość: 160 str.
Wymiary: 127x193 mm


INFORMACJA O AUTORZE:


Radosław Tymiński, doktor nauk prawnych, radca prawny, ekspert do spraw legislacji. Zajmuje się obroną lekarzy w sprawach sądowych, prowadzi portal www.prawalekarzy.pl oraz www.kursprawamedycznego.pl. Regularnie publikuje w „Medycynie po Dyplomie”, „Ginekologii po Dyplomie” oraz w „Medical Tribune Stomatologia”. Prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy z zakresu prawa medycznego.

RECENZJE:

Książka „Prawo medyczne” mecenasa Radosława Tymińskiego jest monografią adresowaną zwłaszcza do lekarzy, ale też studentów i wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Powinna być lekturą obowiązkową przed przystąpieniem do pracy, dla dobra i bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i pracowników. Jest to szczególnie ważne i przydatne w dzisiejszych czasach, gdy obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania aspektami prawnymi działalności lekarskiej i – szerzej – pracowników medycznych, zwłaszcza ze strony licznych kancelarii prawnych. Książka napisana jest bardzo przystępnie. Systematycznie omawia podstawowe zasady i źródła prawa medycznego. Na przykładach omówione są szczegółowe zagadnienia prawne. Świadomość prawnych aspektów działalności medycznej dopiero się rozwija. W tej sytuacji „Prawo medyczne” może odegrać kluczową rolę w tym procesie. Szczerze polecam tę monografię wszystkim pracownikom medycznym, a zwłaszcza lekarzom.

prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz HryniewieckiZ zaciekawieniem przeczytałem książkę pana mecenasa Radosława Tymińskiego. Uważam, że powinien się z nią zapoznać każdy student kierunku lekarskiego oraz każdy lekarz. Mogę tylko żałować, że tak dobrze napisana monografia nie trafiła w moje ręce 20 lat temu, gdy rozpoczynałem pracę zawodową. Książkę tę czyta się bardzo gładko. Systematyzuje ona całą złożoność problematyki prawa medycznego. Dzięki przedstawieniu podstawowych zasad i źródeł prawa medycznego ułatwia zrozumienie bardziej szczegółowych zagadnień. Poznając w tak kompleksowy sposób prawo medyczne, przestajemy się go bać. Mimo pewnego doświadczenia zdobytego w dotychczasowej pracy zawodowej wiele zagadnień związanych z prawem medycznym zrozumiałem dopiero po przeczytaniu tej książki. Jestem przekonany, że zdobyta w ten sposób wiedza pomoże mi w uniknięciu wielu błędów, które mogą skutkować odpowiedzialnością prawną. Gorąco polecam tę monografię wszystkim lekarzom i studentom kierunku lekarskiego.

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski
Redaktor Naczelny „Medycyny po Dyplomie”


Zobacz przykładowy PDF
WPROWADZENIE

Medycyna a prawo
Polski system prawny
Podział władz
Rozdzielenie źródeł prawa
Hierarchizacja źródeł prawa powszechnie obowiązującego

ROZDZIAŁ I
SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE
Konstytucyjne podstawy systemu ochrony zdrowia w Polsce
Modele systemów opieki zdrowotnej
Polski model opieki zdrowotnej
Instytucje ochrony zdrowia w Polsce
Ochrona prawidłowości udzielania świadczeń zdrowotnych  
System informacji w ochronie zdrowia 6
Zawody medyczne
Pozycja lekarza w systemie ochrony zdrowia w Polsce


ROZDZIAŁ II
WYKONYWANIE ZAWODU LEKARZA
Uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza
Wykonywanie zawodu lekarza
Formy wykonywania zawodu lekarza
Samorząd zawodowy lekarzy
Pozbawianie prawa do wykonywania zawodu lekarza

ROZDZIAŁ III
PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA
Wprowadzenie
Przestrzeganie prawa
Zgodność z aktualną wiedzą medyczną
Wykonywanie zawodu za pomocą dostępnych metod i środków zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób
Należyta staranność
Przestrzeganie etyki zawodowej

ROZDZIAŁ IV
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA LEKARZY
Wprowadzenie
Warunki zaistnienia odpowiedzialności zawodowej lekarzy
Postępowanie w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej
Kary w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności zawodowej

ROZDZIAŁ V
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZY
Wprowadzenie
Pojęcie przestępstwa....
Kary i środki karne
Przestępstwa popełniane przez lekarzy

ROZDZIAŁ VI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA LEKARZY
Wprowadzenie
Odpowiedzialność deliktowa
Odpowiedzialność kontraktowa
Odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta
Wysokość odszkodowań i zadośćuczynień

ROZDZIAŁ VII
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNICZA LEKARZY
Wprowadzenie
Odpowiedzialność porządkowa
Odpowiedzialność majątkowa

ROZDZIAŁ VIII
DOWODY W POSTĘPOWANIACH Z ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ LEKARZY
Wprowadzenie
Materiał dowodowy
Zeznania świadków oraz informacje pochodzące od osób zainteresowanych rozstrzygnięciem  
Dokumentacja medyczna
Opinie biegłych sądowych
Nagrania

ROZDZIAŁ IX
OBOWIĄZKI LEKARZA
Wprowadzenie
Niesienie pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia (przypadek niecierpiący zwłoki)
Informowanie pacjenta i innych podmiotów upoważnionych
Lekarskie obowiązki informacyjne
Obowiązek udzielania informacji pacjentowi  
Obowiązek udzielania informacji przedstawicielowi ustawowemu pacjenta
Obowiązek udzielania informacji osobom bliskim pacjentowi
Możliwość udzielania informacji osobom upoważnionym przez pacjenta
Wyjątki od obowiązku udzielania informacji  
Informacja lekarska w orzecznictwie sądowym
Poszanowanie autonomii pacjenta
Zasada poszanowania autonomii pacjenta
Zgoda pacjenta
Zgoda kumulatywna
Zgoda zastępcza  
Wyjątki od obowiązku uzyskiwania zgody
Sprzeciw pacjenta
Oświadczenie woli pacjenta na przyszłość  
Zapewnienie pacjentowi godności i intymności podczas udzielania
świadczeń zdrowotnych
Przestrzeganie tajemnicy zawodowej
Powody nałożenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej
Zakres tajemnicy zawodowej  
Wyjątki od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej
Konsekwencje nieuprawnionego naruszenia obowiązku zachowania
tajemnicy zawodowej
Prowadzenie dokumentacji medycznej
Wprowadzenie
Podstawowe obowiązki związane z dokumentacją medyczną
Treść dokumentacji medycznej
Podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej  
Sposoby udostępniania dokumentacji medycznej
Zgubienie lub zniszczenie dokumentacji medycznej
Przestępstwa związane z dokumentacją medyczną
Najczęstsze błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej
Kształcenie podyplomowe
Inne obowiązki lekarzy
Wprowadzenie
Obowiązek przestrzegania uchwał samorządu lekarskiego
Obowiązek ubezpieczenia się
Podsumowanie


ROZDZIAŁ X
PRAWA LEKARZA
Wprowadzenie
Prawa związane z przynależnością do izby lekarskiej
Prawo wybierania i bycia wybieranym do organów izb lekarskich
Prawo do bycia informowanym o działalności izb lekarskich
Prawo do korzystania z pomocy izb lekarskich
Prawo do zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków dla lekarza wykonującego czynności na rzecz danej izby lekarskiej
Prawo do zadawania pytań samorządowi zawodowemu w trybie informacji publicznej
Prawo do zaskarżenia uchwał samorządu zawodowego podejmowanych przez jego organy w indywidualnych sprawach lekarzy
Prawa związane z leczeniem pacjenta
Prawo do rekomendowania pacjentowi metody diagnozowania lub leczenia
Prawo do domniemania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych  
Prawo do udzielenia świadczeń zdrowotnych pacjentowi bez jego zgody w przypadku, gdy wymagana jest niezwłoczna pomoc lekarska
Prawo do zmiany zakresu zabiegu operacyjnego
Prawo do ordynowania leków oraz określenia sposobu ich przyjmowania
Prawo do zasięgnięcia opinii innego lekarza
Prawo do odstąpienia lub niepodjęcia leczenia
Prawo do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych niezgodnych z sumieniem
Prawa związane z informowaniem pacjenta
Prawo do ograniczenia informacji udzielanej pacjentowi
Prawo do ujawnienia tajemnicy zawodowej
Prawa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez lekarzy
Prawo do wyboru formy wykonywania zawodu lekarza
Prawo do informowania o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych przez lekarza mającego indywidualną praktykę lekarską
Prawo do zatrudniania pracowników w praktyce lekarskiej
Inne prawa lekarza
Prawo do kształtowania treści dokumentacji medycznej 139
Prawo do wyboru sposobu doskonalenia zawodowego
Prawo do pobrania materiału do przeszczepu
Prawo do wydawania zleceń lekarskich innym zawodom medycznym
Prawo do przyjmowania przedmiotów od firm farmaceutycznych

ROZDZIAŁ XI
PRAWA PACJENTA
Wprowadzenie
Katalog praw pacjenta

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty