Prawo

Obecność funkcjonariusza policji z rejestratorem obrazu w trakcie badania psychiatrycznego

adw. dr n. prawnych Paweł Brzezicki1
lek. Rafał Łuczak2
lek. Wojciech Ossowski3

1Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Paweł Brzezicki

2Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

3Copernicus Podmiot Leczniczy – Szpital św. Wojciecha w Gdańsku

Adres do korespondencji:

adw. dr n. prawnych Paweł Brzezicki

ul. Nowe Ogrody 37a/1

80-803 Gdańsk

e-mail: pbrzezicki@bglaw.pl

• Czy w badaniu psychiatrycznym może uczestniczyć funkcjonariusz policji z rejestratorem obrazu (kamerą) i kto o tym decyduje – komentarz do obowiązujących przepisów prawnych

Lekarze praktykujący w szpitalach psychiatrycznych coraz częściej zwracają uwagę na problem związany z badaniem osoby zatrzymanej i doprowadzonej przez policję w celu wykonania tej czynności przy udziale funkcjonariusza wyposażonego w rejestrator obrazu (kamerę). Niewątpliwie sama obecność funkcjonariusza w trakcie badania może budzić u pacjenta poczucie braku intymności i prywatności, a możliwość zarejestrowania jego przebiegu jeszcze to pogłębia. Ten pogląd znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym – na przykład zgodnie ze stanowiskiem zajętym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrażonym w uzasadnieniu do wyroku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1545/19 sam fakt zamontowania kamer w podmiocie leczniczym (nawet jeśli są wyłączone lub obraz z nich jest zniekształcony) może rodzić u pacjenta poczucie braku poszanowania prywatności.

Orzeczenie to zapadło jednak na gruncie stanu faktycznego sprzed 4 maja 2019 r. (tj. przed wejściem w życie regulacji prawnych umożliwiających wprowadzenie monitoringu w podmiotach wykonujących działalność leczniczą). Stosownie do art. 23a Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może określić w regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji pomieszczeń:

ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników tych pomieszczeń

przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych.

Możliwa jest tylko rejestracja obrazu (monitoring wizyjny). Zapis monitoringu co do zasady można przechowywać do 3 miesięcy od dnia nagrania.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kto wyraża zgodę na nagrywanie badania psychiatrycznego

Wracając do kwestii będącej zasadniczym tematem artykułu, należy stwierdzić, że doprowadzenie danej osoby na badanie psychiatryczne może się wiązać z zatrzymaniem [...]
Do góry