4. Ziar­ni­niak grzy­bia­sty:

a) Bar­dzo czę­sto współ­ist­nie­je z AZS

b) Mo­że współ­ist­nieć z AZS, jed­nak nie stwier­dza się sta­ty­stycz­nie istot­nej ko­re­la­cji mię­dzy wy­stę­po­wa­niem tych dwóch jed­no­stek cho­ro­bo­wych

c) Ni­gdy do­tąd nie opi­sa­no współ­ist­nie­nia ziar­ni­nia­ka grzy­bia­ste­go z AZS

Small ryc2 opt

Ry­ci­na 2. Licz­ne zmia­ny wy­pry­sko­we na ple­cach i w oko­li­cy krzy­żo­wo­-lę­dź­wio­wej; wi­docz­ne rów­nież po­je­dyn­cze si­no­fio­le­to­we na­cie­ki w oko­li­cy bio­der i po­ślad­ków

d) Czę­sto współ­ist­nie­je z wy­pry­skiem kon­tak­to­wym


5. W przed­sta­wia­nym przy­pad­ku po­twier­dze­niem współ­ist­nie­nia AZS z ziar­ni­nia­kiem grzy­bia­stym jest:

a) Cha­rak­te­ry­stycz­ny ob­raz hi­sto­pa­to­lo­gicz­ny

b) Cha­rak­te­ry­stycz­ny ob­raz zmian skór­nych

c) Zwięk­szo­ne stę­że­nie IgE, β­-mi­kro­glo­bu­li­ny i ak­tyw­ność LDH

d) Wy­nik ba­da­nia USG wę­złów chłon­nych


6. Zwięk­szo­ne stę­że­nie IgE w su­ro­wi­cy mo­że wy­stę­po­wać w prze­bie­gu:

a) AZS

b) Ziar­ni­nia­ka grzy­bia­ste­go

c) Łusz­czy­cy zwy­kłej

d) Sar­ko­ido­zy


7. Si­no­fio­le­to­we guz­ki na twa­rzy, swę­dzą­ce czer­wo­na­we na­cie­ki o czę­ścio­wo złusz­cza­ją­cej się po­wierzch­ni, zlo­ka­li­zo­wa­ne w oko­li­cy most­ko­wej i na koń­czy­nach to:

a) Ob­raz su­ge­ru­ją­cy roz­po­zna­nie łusz­czy­cy zwy­kłej

b) Ob­raz kli­nicz­ny cha­rak­te­ry­stycz­ny dla sar­ko­ido­zy

c) Ob­raz cha­rak­te­ry­stycz­ny dla ma­sto­cy­to­zy

Do góry