Nowości w praktyce

Nowości w praktyce

Wypisywanie chorych ze szpitala w dniu wykonania PCI – metaanaliza

dr hab. n. med. Zbigniew Chmielak 

Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Opracowano na podstawie: Brayton KM, Patel VG, Stave C, et al. Same-Day Discharge After Percutaneous Coronary Intervention: A Meta-Analysis. J Am Coll Cardiol 2013; doi: 10.1016/j.jacc.2013.03.051.

Na częstość występowania powikłań po przezskórnej interwencji wieńcowej nie wpływa czas wypisania pacjenta ze szpitala – jest ona taka sama zarówno u pacjentów wypisanych w dniu przeprowadzenia zabiegu, jak i dzień później.

Streszczenie

Kontekst kliniczny. Przezskórna interwencja wieńcowa (PCI – percutaneous coronary intervention) jest uznaną metodą leczenia chorych zmiażdżycą tętnic wieńcowych. Pacjenci po planowych interwencjach na tętnicach wieńcowych są najczęściej wypisywani ze szpitala następnego dnia po zabiegu, natomiast wdniu wykonania PCI tylko niewielka grupa chorych opuszcza szpital. Obecnie mamy niewiele informacji na temat bezpieczeństwa pacjentów wypisywanych ze szpitala wdniu wykonania PCI. Opublikowane doniesienia przedstawiają najczęściej wyniki badań przeprowadzanych wjednym ośrodku, azebrany materiał obejmuje niewielkie grupy pacjentów.

Metody. W celu oceny, czy wypisywanie chorych ze szpitala w dniu, w którym poddano ich PCI, jest bezpieczne, wykonano metaanalizę obejmującą badania przedstawiające wyniki pacjentów, którzy zakończyli hospitalizację w dniu przeprowadzenia u nich takiej procedury. Ustalono wstępnie dwa główne złożone punkty oceny końcowej – pierwszy obejmował wystąpienie zgonu lub zawału mięśnia sercowego, lub konieczność wykonania ponownej rewaskularyzacji, drugi natomiast wystąpienie dużego krwawienia lub powikłania naczyniowego. Następnie przeanalizowano dane demograficzne, dane zabiegowe oraz częstość występowania powikłań.

Wyniki. Analiza objęła łącznie 12 803 chorych włączonych do 7 badań przeprowadzonych z randomizacją (n=2738) oraz 30 rejestrów (n=10 065). U większości pacjentów stwierdzono stabilną chorobę wieńcową. W podgrupie chorych włączonych do badań z randomizacją PCI wykonywano najczęściej (60,8%) z dostępu od tętnicy promieniowej, natomiast w rejestrach zabiegi przeprowadzano zwykle z dostępu od tętnicy udowej (70,0%). Zarówno w badaniach z randomizacją, jak i w rejestrach nie stwierdzono istotnej różnicy w częstości występowania zdarzeń składających się na pierwszy i drugi główny złożony punkt oceny końcowej pomiędzy grupą pacjentów wypisanych do domu w dniu zabiegu i wypisanych następnego dnia po PCI.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

W ciągu ostatnich 30 lat istotnie zmniejszyła się częstość występowania powikłań w trakcie przeprowadzania PCI. Poprawa bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów wynika, po pierwsze, z postępu [...]

Komentarz

Wprowadzone w latach 50. XX w. benzodiazepiny początkowo stosowano w celu łagodzenia stresu. Obecnie zaleca się ich ograniczone, krótkotrwałe użycie. Najnowsze dane na [...]

Komentarz

W Polsce od początku epidemii, czyli od 1985 r., do 30 kwietnia 2013 r. zgłoszono 16 588 osób zakażonych HIV, z czego co [...]
Do góry