Omówmy to na przypadkach

Redaktor działu: dr n. med. Anna Zawadzka-Krajewska, Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Świsty nad lewym płucem

lek. Agata Głuszczyk, dr n. med. Wioletta Zagórska, dr n. med. Anna Zawadzka-Krajewska

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM

Adres do korespondencji: lek. Agata Głuszczyk, Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM, ul. Działdowska 1, 01-184 Warszawa; e-mail: agataszypowska@poczta.fm.

OPIS PRZYPADKU

Dziewięcioletni chłopiec został przyjęty do Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego w Warszawie w celu przeprowadzenia diagnostyki świstów nad lewym płucem. Dziecko było obciążone zarówno alergologicznym wywiadem rodzinnym – ojciec chorował na alergiczny nieżyt nosa – jak i osobniczym – od 3 lat w okresie wczesnowiosennym u chłopca występowały nawracające epizody kataru z blokadą nosa, kichaniem, świądem nosa i spojówek. Chłopiec nigdy nie chorował na obturacyjne zapalenia oskrzeli, nie obserwowano u niego napadów duszności, dobrze tolerował wysiłek fizyczny – trenował piłkę nożną dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny. Z powodu utrzymujących się od dwóch lat świstów u dziecka rozpoznano astmę i leczono je dużymi dawkami wziewnych glikokortykosteroidów, lekiem przeciwleukotrienowym i długo działającym β2-mimetykiem bez spodziewanych efektów terapeutycznych.

Z powodu bólu w klatce piersiowej chłopiec był diagnozowany przez kardiologa. W wykonanych badaniach echokardiograficznym serca i EKG nie stwierdzono odchyleń od normy.

Badanie przedmiotowe

Przy przyjęciu do szpitala dziecko było w stanie ogólnym dobrym, z odchyleń w badaniu przedmiotowym stwierdzono obrzęk błony śluzowej nosa, nad polami płucnymi słyszalne były świsty wydechowe w IV, V przestrzeni międzyżebrowej lewej z przodu klatki piersiowej.

Badania diagnostyczne

W celu ustalenia przyczyny utrzymujących się zmian osłuchowych wykonano następujące badania diagnostyczne:

  • morfologia z rozmazem: stwierdzono eozynofilię 4%
  • wykładniki stanu zapalnego: wyniki ujemne
  • stężenie immunoglobulin IgA, IgM, IgG: wyniki w granicach normy
  • stężenie całkowitej IgE 142 kU/l: wyniki poniżej normy (górna granica normy dla dzieci w wieku 9 lat wynosi 98 kU/l
  • zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej: wynik prawidłowy
  • punktowe testy skórne z alergenami powietrznopochodnymi były dodatnie z alergenami brzozy, olchy i leszczyny
  • spirometrię, w której nie stwierdzono obturacji oskrzeli: FEV1%FVC EX 93,19 (108%, +1,19 SD); FEV1 1,78 l (99%, -0,13 SD); VC 1,91 l (86%, -2,16 SD), gdzie FEV1 – objętość powietrza w czasie 1 sekundy forsownego wydechu, FVC – natężona pojemność życiowa, SD – odchylenie standardowe, VC – pojemność życiowa
  • test nieswoistej prowokacji metacholiną: wynik ujemny
  • tomografię komputerową zatok, w której opisano niewielkie polipowate zgrubienia błony śluzowej grubości do 4 mm w zatoce szczękowej lewej oraz skrzywienie przegrody nosowej w lewą stronę.

Wobec stale utrzymujących się zmian osłuchowych w IV, V przestrzeni międzyżebrowej lewej z przodu klatki piersiowej chłopca zakwalifikowano do bronchoskopii w znieczuleniu ogólnym. W trakcie badania uwidoczniono ujście do dodatkowego oskrzela pods...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozpoznanie

Ostatecznie rozpoznano u chłopca:

Omówienie

Świsty są częstymi zmianami osłuchowymi stwierdzanymi w badaniu przedmiotowym u dzieci. Bezpośrednią przyczyną występowania świstów jest odcinkowe zwężenie dróg oddechowych, powodujące [...]

Podsumowanie

Objawami charakterystycznymi dla astmy są nawracające świsty, duszność wydechowa, kaszel, ucisk w klatce piersiowej o zmiennym nasileniu. Obturacja oskrzeli ustępuje samoistnie [...]