Badania własne

Pionierska analiza stawu skroniowo-żuchwowego

Dr n. o zdr. Magdalena Gębska1
Prof. dr hab. med. Krystyna Opalko1,2

1Samodzielna Pracownia Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej PUM

2Katedra Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

Jako pierwsi prezentujemy badania dotyczące oceny zakresu odwiedzenia żuchwy u pacjentek z zaburzeniami miogennymi układu stomatognatycznego (US) oraz ustalenie norm referencyjnych u kobiet bez zaburzeń

Wstęp

Zaburzenia czynnościowe układu stomatognatycznego (US) charakteryzują się dużą różnorodnością objawów. Do dwóch najczęściej zgłaszanych dolegliwości należą ból i zwiększone napięcie mięśni w obrębie twarzowej części czaszki. Bardzo często w trakcie postępu choroby wymienione dolegliwości doprowadzają do zaburzenia ruchomości stawu skroniowo-żuchwowego, a tym samym upośledzenia funkcji US, tj. żucia, połykania, mowy, oddychania.

Celem pracy była ocena zakresu ruchu odwiedzenia żuchwy u pacjentek z zaburzeniami miogennymi US oraz ustalenie norm referencyjnych u kobiet bez zaburzeń.

W badaniu uczestniczyły 204 kobiety. Grupa I (104 kobiety) w wieku od 21 do 45 lat (średnia wieku 33,5), u których na podstawie przeprowadzonego badania podmiotowego i przedmiotowego stwierdzono występowanie bólu i zaburzeń miogennych US. Grupę ko...

U wszystkich badanych dokonano oceny zakresu czynnego ruchomości żuchwy podczas jej odwodzenia. Pomiary przeprowadzono za pomocą suwmiarki stomatologicznej. Podczas badania pacjentki przebywały w pozycji siedzącej na fotelu stomatologicznym, utrzy...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wyniki

Uzyskane wyniki prezentują tabele 1 i 2.<<>> <<>>

Podsumowanie

W literaturze stomatologicznej brak jest wystandaryzowanych norm dla zakresu ruchu odwiedzenia żuchwy.[1,2] Mortazavi i wsp., wykonując pomiar otwarcia ust na 39 [...]

Wnioski

1. Wielkość poziomu odwiedzenia żuchwy nie zawsze musi świadczyć o zaburzeniach US, powinna być analizowana indywidualnie w odniesieniu do danego pacjenta.
Do góry