American Heart Association nie opowiada się za wykorzystaniem niektórych metod diagnostycznych do klasyfikacji ryzyka lub przeciw niemu, ponieważ nie ma dowodów naukowych przemawiających za ich przydatnością. Do metod tych należą m.in.: oznaczenie stężenia białka C-reaktywnego jako biomarkera ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia i oznaczanie wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych (CCS – coronary calcium score) jako metoda obrazowa.

Niewielkie różnice w wytycznych AHA i USPSTF

W wytycznych AHA nie określono jasno, jakie badania przesiewowe mają zastosowanie w wykrywaniu stanów zwiększających ryzyko wystąpienia choroby układu krążenia. Badania te zostały ujęte w proponowanym schemacie klasyfikacyjnym, w którym uwzględniono czynniki ryzyka, takie jak: palenie tytoniu, otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i dyslipidemia, ale nie zawarto wskazówek, kiedy rozpocząć i zakończyć badania mające na celu wykrycie wyżej wymienionych stanów. W wytycznych AHA i USPSTF zapisano różne zalecenia na temat badań przesiewowych dotyczących zaburzeń gospodarki lipidowej u kobiet. USPSTF zaleca wykonywanie tych badań tylko w grupie, w której istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej.

Zalecenia AHA odnoszące się do optymalnej kontroli masy ciała i aktywności fizycznej nie zawierają wskazówek na temat sposobu osiągnięcia tych celów i nie sugerują konieczności oceny efektywności poradnictwa dotyczącego zmiany stylu życia w praktyce klinicznej. Wytyczne USPSTF dotyczą postępowania z pacjentkami bez objawów realizowanego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Dlatego też, w przeciwieństwie do zaleceń AHA, wytyczne te nie dotyczą kobiet z rozpoznaną chorobą układu krążenia, niewydolnością serca lub migotaniem przedsionków.

Podsumowując, stanowiska AHA i USPSTF są w przeważającej części zgodne, a zakresy tematyki poruszanej w wytycznych wzajemnie się uzupełniają (tab. 2). Lekarze rodzinni mogą korzystać z informacji pochodzących z obydwu źródeł. Celem takiego postępowania ma być zapewnienie pacjentkom opieki profilaktycznej wysokiej jakości, która zminimalizuje ryzyko wystąpienia choroby układu krążenia.

W zaleceniach AHA i USPSTF znajdują się różne wskazania dotyczące badań przesiewowych w kierunku zaburzeń lipidowych u kobiet. USPSTF zaleca wykonywanie tych badań tylko w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej.