Kierowanie do specjalisty

Kiedy skierować chorego do alergologa?

dr n. med. Rafał Dobek
dr n. med. Krzysztof Wytrychowski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

Adres do korespondencji: dr n. med. Rafał Dobek, Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii UM, Wrocław, e-mail: rafaldobek@yahoo.com

Powszechne występowanie chorób alergicznych w populacji sprawia, że zdecydowana większość pacjentów może i powinna pozostawać pod opieką lekarzy rodzinnych. Istnieją jednak liczne sytuacje kliniczne, gdzie niezbędna jest konsultacja specjalisty alergologa.

Choroby alergiczne stanowią jeden z najczęstszych problemów zdrowotnych na świecie, a ich częstość występowania stale wzrasta. Są one także przyczyną rosnących kosztów socjoekonomicznych. Do chorób tych tradycyjnie zaliczamy astmę, alergiczny nieżyt nosa i spojówek, pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy, alergię pokarmową, alergię na leki, alergię na jad owadów, atopowe zapalenie skóry oraz alergiczne choroby zawodowe. Szczególnie istotne są ostre stany w alergologii, do których należą anafilaksja i stan astmatyczny. Wyniki przeprowadzonego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego badania PMSEAD obejmującego 16 238 osób dowodzą, że choroby alergiczne i astma są powszechne w polskiej populacji.1 Astma występuje u 8,6% dzieci w wieku 3-16 lat i u 5,4% osób dorosłych. W liczbach bezwzględnych na astmę choruje 4-5 milionów osób. W niedawno zakończonym badaniu Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP) stwierdzono, że alergiczny nieżyt nosa występuje u 22% populacji.2 World Allergy Organization (WAO) ocenia, że około 22% światowej populacji choruje na schorzenia alergiczne i immunologiczne. Należy podkreślić, że alergologia jest dyscypliną na granicy różnych specjalności, a choroby alergiczne dotyczą prawie wszystkich układów i narządów. Konsekwencją tego jest konieczność posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób alergicznych nie tylko przez alergologów, ale także lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i niemal wszystkich pozostałych specjalistów.

W różnych krajach istnieją odmiennie zorganizowane systemy opieki zdrowotnej. Alergologia nie zawsze jest samodzielną specjalnością, czasem łączy się z immunologią kliniczną, a czasem jest traktowana jako szczególna, udokumentowana umiejętność wch...

Oznacza to, że chorzy na astmę oraz choroby alergiczne powinni być leczeni przez współpracujących ze sobą specjalistów i lekarzy POZ. W 2008 r. WAO opublikowała wytyczne dotyczące wymagań kompetencji lekarzy w zakresie alergologii na różnych pozio...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Astma oskrzelowa

Rozpoznanie astmy może być postawione przez lekarza POZ. Przebieg kliniczny i historia naturalna tej choroby oraz niebezpieczeństwo zaostrzeń powodują, że prawie zawsze [...]

Alergiczny nieżyt nosa i spojówek

Przypadki o typowym przebiegu klinicznym mogą i powinny być leczone przez lekarzy POZ. Zawsze jednak wskazane jest potwierdzenie rozpoznania, ocena atopii za pomocą [...]

Anafilaksja

Mianem anafilaksji określa się ciężką, zagrażającą życiu systemową lub uogólnioną reakcję nadwrażliwości. Każdy lekarz – niezależnie od posiadanej specjalizacji – powinien [...]

Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych

Każdy pacjent z podejrzeniem alergii na jad owadów zgłaszający się do lekarza POZ wymaga podania zaleceń dotyczących profilaktyki anafilaksji. Jeżeli wywiad wskazuje [...]

Pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, alergia na leki

Leczenie ostrych stanów może i powinno być prowadzone przez każdego lekarza posiadającego odpowiednią wiedzę. Jednak diagnostyka jest często skomplikowana i wymaga specjalistycznych badań. [...]

Podsumowanie

Omówione problemy pokazują interdyscyplinarny charakter chorób alergicznych. W codziennej praktyce klinicznej z tymi schorzeniami spotyka się niemal każdy lekarz. Z tego też powodu wymaga [...]
Do góry