Profesjonalizm lekarski

Cykl „Profesjonalizm lekarski” koordynowany jest przez dr. n. med. Janusza Janczukowicza, Kierownika Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Romowie u lekarza

dr n. hum. Paweł Przyłęcki

Centrum Edukacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Adres do korespondencji: dr Paweł Przyłęcki, Centrum Edukacji Medycznej UM, Łódź, e-mail: pawel.przylecki@umed.lodz.pl

Zachowanie Romów w placówkach opieki zdrowotnej i stosunek tej grupy do pracowników opieki medycznej wynika z obowiązujących zasad kulturowych, tzw. kodeksu romanipen.

CELE ARTYKUŁU

Po przeczytaniu artykułu Czytelnik powinien wiedzieć:

  • kim są Romowie
  • jaka jest różnica pomiędzy Romem a Cyganem
  • jak kodeks romanipen oraz związany z nim system skalań regulują zachowania Romów zarówno w środowisku własnym, jak i w kontakcie ze światem zewnętrznym
  • jaka jest pozycja kobiety w społeczeństwie romskim
  • jaki wpływ mają romanipen oraz system skalań na zachowania Romów podczas pobytu w placówkach opieki zdrowotnej

Wstęp

Romowie są jedną z liczniejszych grup mniejszościowych mieszkających w Polsce, z którą mogą spotkać się pracownicy systemu opieki zdrowotnej wykonujący swoje obowiązki zarówno w poradni POZ, jak i w szpitalu. W stosunku do tej grupy mniejszościowej narosło jednak wiele negatywnych stereotypów, które mają niekiedy wpływ również na relacje między lekarzem i pomocniczym personelem medycznym a pacjentem romskim. Dlatego też celem tego artykułu jest przedstawienie informacji na temat kultury Romów, aby pomóc w lepszym zrozumieniu sposobu myślenia i zachowania romskich pacjentów. Informacje te nie mają jednak charakteru uniwersalnego. Romowie nie są bowiem grupą jednolitą. Dodatkowo od lat 90. XX w. zauważa się istotne zmiany zachodzące w obrębie romskich rodzin, które wynikają z szeroko rozumianych procesów globalizacyjnych, w wyniku których nawet bardzo trwała tożsamość romska zaczęła ulegać zmianie. I mimo że starszyzna próbuje utrzymać wewnętrzną spójność Romów poprzez propagowanie życia zgodnego z zasadami kodeksu romanipen, młode pokolenie staje się coraz bardziej otwarte na przyjmowanie wzorów kultury dominującej.

Cygan czy Rom?

Mimo że obie nazwy stosowane są w stosunku do tej samej grupy osób, jednak występują różnice związane z ich używaniem. Nazwa pierwotna to Cyganie (Acigani). Ze względu na pejoratywne skojarzenia związane z tym terminem przyjęło się używać oficjalnie nazwy Romowie. Decyzja taka podjęta została podczas I Międzynarodowego Kongresu Romskiego, który odbył się w 1971 r. w Londynie. Wówczas Romowie ustanowili również własny hymn narodowy oraz flagę narodową.1

Określenia „Romowie” oraz „Rom” (mężczyzna) i „Romni” (kobieta) należy zatem uznać za właściwe, a zarazem poprawne politycznie. Warto jednak podkreślić, że wielu Romów nie obraża się za nazwanie ich Cyganami, a zwłaszcza starsi uważają, że jedynie ta nazwa jest prawidłowa.1

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Romowie w Polsce

Romowie wywodzą się z północnych Indii, skąd przywędrowali do Europy Południowej już w XI w., a na ziemie polskie dotarli w XV w. Stanowią grupę [...]

Główne zasady kodeksu romanipen

Życie społeczne Romów charakteryzuje się wysokim stopniem zorganizowania ze względu na silne określenie ról społecznych i zasad społecznego współżycia. Zasady te reguluje [...]

Skalania

Skalania są formą sankcji za złamanie zasad romanipenu. Wyróżnia się skalania duże i małe. Pierwszy rodzaj skalań może oznaczać karę dożywotniego wydalenia [...]

Pozycja kobiety w społeczności romskiej

Kobiety romskie mają niższy status w grupie niż mężczyźni. Nie mają na ogół decydującego wpływu na to, kto będzie ich małżonkiem. Publicznie [...]

Przekonania religijne a medycyna

Romowie na ogół są osobami wierzącymi. Wyznają najczęściej tę religię, która jest dominująca w danym państwie. Należy jednak zauważyć, że religijność Romów [...]

Romowie w systemie opieki zdrowotnej

Jak już wcześniej zostało podkreślone, zasady kodeksu romanipen regulują również kwestie związane z zachowaniem Romów w placówkach opieki medycznej. Można jednak dostrzec różnicę [...]

Kobieta romska w systemie opieki zdrowotnej

Lekarz mający kontakt z Romami może zauważyć różnicę, jaka zachodzi w kontakcie z przedstawicielem płci męskiej oraz żeńskiej. Romki od dziecka są wychowywane w poczuciu [...]

Podsumowanie

Zachowanie Romów w placówkach opieki zdrowotnej i stosunek tej grupy do pracowników opieki medycznej wynika z obowiązujących zasad kulturowych, tzw. kodeksu romanipen. Aby pobyt [...]
Do góry