Podczas ustalania rozpoznania wyniki badań histopatologicznych powinny być zawsze analizowane łącznie z danymi klinicznymi, radiologicznymi i patofizjologicznymi. Na przykład typ zmian histopatologicznych określany jako niespecyficzne śródmiąższowe zapalenie płuc może występować nie tylko w bioptatach chorych na alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, w przebiegu zmian polekowych, chorobach śródmiąższowych związanych z układowymi chorobami tkanki łącznej, zakażeniach, ale również u pacjentów z idiopatycznymi postaciami chorób śródmiąższowych, np. nieswoistym śródmiąższowym zapaleniem płuc.7 Inne typy zmian histopatologicznych również mogą pojawiać się zarówno w przebiegu chorób śródmiąższowych o znanej etiologii, jak i chorobach idiopatycznych.7

Rozpoznanie konkretnej choroby śródmiąższowej na podstawie samego obrazu histopatologicznego jest możliwe tylko w przypadku kilku jednostek chorobowych, ale nawet wtedy nie należy pomijać obrazu klinicznego i charakteru zmian radiologicznych podczas rozważań o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli między obrazem histopatologicznym a przebiegiem klinicznym choroby istnieją istotne rozbieżności, do ustalenia ostatecznego rozpoznania konieczne jest ponowne przeanalizowanie zebranych danych. Zdarza się, że z powodu problemów związanych z pobieraniem materiału obraz histopatologiczny bioptatu może nie być w pełni reprezentatywny dla danej choroby. Czasem też wynik badania histopatologicznego może nie być wystarczająco charakterystyczny, aby jednoznacznie ustalić rozpoznanie.97

Należy również pamiętać, że u części chorych bez ustalonego rozpoznania biopsja płuca może nie być najlepszym rozwiązaniem z uwagi na ryzyko związane z tym badaniem, jego koszt lub ograniczenia w możliwości zastosowania leczenia. W takiej sytuacji należy albo prowadzić dalszą obserwację, albo podjąć próbę empirycznego leczenia ukierunkowanego na najbardziej prawdopodobne rozpoznanie. Zalety oraz wady takiego postępowania należy dokładnie omówić z chorym i wziąć pod uwagę jego preferencje, wybierając sposób terapii. Jeżeli w trakcie obserwacji pojawią się cechy progresji choroby, trzeba ponownie rozważyć wskazania do wykonania biopsji płuca.

Wnioski

Śródmiąższowe choroby płuc to duża grupa schorzeń o różnej etiologii, patogenezie, obrazie histopatologicznym, klinicznym oraz przebiegu. Rozpoznanie poszczególnych jednostek chorobowych stało się łatwiejsze dzięki dokładniejszemu opisowi ich przebiegu, szybkości pojawiania się zmian klinicznych oraz radiologicznych, a także dzięki możliwości zastosowania badań serologicznych, echokardiografii, badań bronchoskopowych i chirurgicznej biopsji płuca. Po uzyskaniu materiału do badań histopatologicznych konieczne jest powiązanie obrazu mikroskopowego z przebiegiem klinicznym choroby i obrazem radiologicznym. W miarę poszerzania się naszej wiedzy na temat chorób śródmiąższowych i wraz z opracowywaniem nowych metod terapii za pomocą leków oddziałujących na konkretne elementy molekularne łańcucha patogenetycznego coraz większą wagę przykłada się do ustalenia pewnego rozpoznania, co ułatwia wybór najodpowiedniejszej metody leczenia.

Do góry